čtvrtek 22. září 2016

Evoluce u léčení našeho myšlení

Na počátku zde byl kouzelník, který léčil duši pomocí kouzel, doprovázených; kouřem, tancem, maskami, odvary z rostlin, atd. potom se léčení na dlouhou dobu ujalo; náboženství, sekty, filosofie. S příchodem gramotnosti a vysokých škol, přišla věda a s ní specialisté co léčili duši v psychiatrických léčebnách, pomocí léků na deprese. Poslední dobou přichází do módy alternativní léčení pomocí; hudby, jídla, koníčků, domácích zvířat, sportu, umění, atd.
Problémem je zde to, že nejde říci, že je myšlení už vyléčeno, a že je není třeba už léčit, je to jako péče o zuby, jakmile zuby zanedbáme, tak na to doplatíme. Naše myšlení je jako vaření jídla, podle receptu, pokud chybujeme tak zde jsou problémy a deprese, chybujeme díky tomu, že jsme mnoho vzdálení od toho, na co myslíme, nelze sloužit mnohému, je třeba si vybrat to co je pro nás tím nejlepším, a tomu trvale sloužit.
Pověz mě, na co nejvíce myslíš, a já ti povím, kdo opravdu jsi, jsme tím, na co nejvíce myslíme. Často si hodnotu něčeho uvědomíme, teprve když o to přijdeme, je snadné spáchat chybu, a je těžké chybu opravit. Podívejme se na diktátory, a jejich diktatury, ve kterých byl život obyčejného člověka plný problémů a deprese, protože obyčejný člověk byl chudý a bezmocný.
Tak jako diktátor ovládne veliké teritorium tak i mozek může být diktátorem, který ovládne tělo a jedná s tělem jako s otrokem, teprve když mozek zjistí, že tělo už je v koncích a umírá, tak si mozek uvědomí, že je hloupý, a že brzo za svojí hloupost zaplatí smrtí.

Svatá umělá inteligence

Svaté je zde to co se nesmí kritizovat a co se musí poslouchat, se svatostí se setkáváme u diktatur, které jsou; náboženské, politické vědecké, umělecké, atd. vše je zde v pohybu, a tak to co nám bylo dříve svaté, to nám už dneska není svaté, na počátku nám byla svatá příroda a tak jsme přírodu uctívali, potom přišel kult lidské osobnosti, a začali jsme uctívat mocné a bohaté osobnosti, dneska už nevěříme na kult osobnosti, protože víme to, že lidi co mají moc a bohatství, jsou jenom bezcharakterní kariéristi. Přichází veliká evoluční změna a kult lidských osobností jako byl Buddha a Ježíš Kristus, bude nahrazen svatou umělou inteligencí.
Zrovna včera, jsem do Apple počítače nahrával nový operační systém, a zde je už program, který se snaží využívat umělou inteligenci, a hovořit s uživatelem počítače, bohužel můj počítač nemá zabudovaný mikrofon, a operační systém, ještě nerozumí našemu českému jazyku, podobná situace je i u Windows 10. Nebude to trvat dlouho, a váš mobilní Apple telefon, bude mít umělou inteligenci a tak si vytočí sám číslo a bude se bavit s cizím telefonem co má taky umělou inteligenci, už se prodávají i inteligentní pečící trouby, vše bude najednou globálně propojené a člověk si bude najednou připadat jako inteligentní multifunkční trouba na dálkové ovládání.

Ano, není dost kvalitních mozků

Proč slepý a hluchý, nevěří tomu, kdo je slepý a hluchý? Proč se stále opakuje totéž? Slepí a hluchý lidé rozhodují v referendech jinak, než by druzí chtěly, pokud existuje přímá demokracie, vždy je zvolen někdo navzdory hlavnímu ideovému směru. Stále více se projevuje obliba extrémních stran a hnutí, stále více je nedůvěra k státním sdělovacím prostředkům. Proč slepí a hluší lidé hledají alternativy?
Slepé a hluché elity se staly nevěrohodnými nejen svými činy, ale především svojí ideologií, od které jsou činy odvozeny. Tato ideologie vede do prázdna, skutečnost ji přestala poslouchat a její výsledky nám už viditelně nastavují špatnou budoucnost. V podstatě jen ten, kterému je vše jedno nebo nemá dosti zkušeností a rozhledu, nevidí zhoubné jevy. Nelze se divit slepým a hluchým lidem, že v přímých politických rozhodováních volí někoho mimo hlavní politický proud, v referendech volí opačný směr, než chce slepá a hluchá elita.
Všechny sociální jevy, které už dnes viditelně podrývají existenci civilizace do budoucnosti: vymírání vyspělých etnik; nesmyslné přijímání zaostalých migrantů nesoucích agresivní svatou ideologii; postupný ústup moderní kultury a rozšiřování zaostalého rasismu a fanatismu; nezvládnutelné veřejné rozpočty a zadlužování státu; nemravnost v politice a ve veřejných funkcích atd., jsou následkem paradigmatu způsobeného levicovými ideály šedesátých let.
Státní sdělovací prostředky musí hlásat „klasické hodnoty“, to znamená, že se nemohou nějak otevřeně postavit proti zhoubným ideálům, které jsou za klasické hodnoty vydávány. Charakterem nosné ideologie současného globálního paradigmatu je sociální jev, který nazývám odloučení od přesahujících hodnot kolektivního charakteru projevující se především zbožňováním jednotlivce a zamítnutím práv kolektivu rodinného, obecního, národního atd.
„Odloučení“ je niterné přesvědčení lidí, které zbavuje jednotlivce zodpovědnosti za kolektiv rodiny, obce, národa a tím zbavuje i poslušnosti k řádu, k pravidlům, kterými se tyto kolektivy řídily. Zůstávají jen ohledy k jednotlivci a pro ně se hledá nějaký optimální kodex. Lidská práva, která se vydávají za řád, řádem nejsou, protože chybí povinnosti, které musí být vztaženy ke společnosti a jejímu řádu, musely by být definovány povinnosti k rodině, k obci, k národu.
Neplní se většinou povinnosti k evoluci, není dost kvalitních dětí, mladí lidé rodinu odkládají a minimalizují, legálně se odmítají povinnosti k obci, k národu a ke státu; a to i podnikatelé, kteří odvádí zisky do zahraničí a vyhýbají se placení daní ve státě, kde podnikají.
Navyšuje se nadbytečný konzum a tím vyčerpávání zdrojů a ničení životního prostředí. Modernismus snižuje hodnotné a vyzdvihuje nehodnotné: neuznává zásluhy matek a otců o budoucnost národa, ale velice se zastává homosexuálního svazku, který nic neplodí; snižuje význam hodnotné populace, která zplodila civilizaci a zvyšuje význam cizí zaostalé civilizace, která zde nic nevykonala.
Národní hrdiny relativizuje s nepřáteli; zbavuje se tradic, které provedly národ dějinami a dokázaly jej zachovat, a nahrazují je kosmopolitním nihilismem atd. Nerealistické, ale ideologické zakotvení je zřetelné, když se někdo zeptá, co by chtěli dělat s migranty, které nám nutí EU, obvykle vedou jen ideologické a emotivní projevy, reálné řešení vysvětlit nedovedou, ani nemohou, pokud se nechtějí zdiskreditovat.
Proto se mění politické paradigma. Dnes probíhá boj ideologie s realitou opřenou o zodpovědnost za konzervativní hodnoty, kterými jsou dnes především národ a stát. Proč dávají elity přednost ideologii před dlouhodobými zájmy národa? Jsou závislé a plní na prvním místě program někoho jiného, než lidu.
Ten „někdo jiný“ jsou světové mocenské korporace mající obrovské peníze a na ně napojené nedemokratické organizace. Zvláštním aspektem jsou vysoké školy. Jednak ty soukromé plní zájmy soukromého subjektu, ty státní jsou napojeny na evropské dotace a pod vlivem zahraničních univerzit, které udávají tón. Prakticky tedy lze říci: elity a vlivné organizace nejsou placeny lidem, pokud ano, potom jsou velmi často úplatné od někoho jiného nebo ve vleku někoho jiného.
Za svoji dobrou službu mocným světovým subjektům jsou závislé elity odměňovány vysokými cenami a uznáními různých nadací zvučných jmen. V podstatě bylo jejich smýšlení dlouho shodné s názory většiny a s názory renomovaných autorit, než se začalo projevovat zhoubné paradigma, jehož poznání postupně pronikalo k lidu a ten začal platformu ideologií „odloučení“ alespoň částečně opouštět.
Elity jsou ovšem v ideologiích zakotveny, příliš mnoho do nich investovaly, k opuštění tohoto přesvědčení by bylo potřeba asi něco mnohem razantnějšího, než je jen současná „startovací situace“. Politické strany jsou malé, nemají členy, kteří by si stranu platili ze svých příspěvků, ale jsou závislé opět na sponzorech. Je to výsledek neangažovanosti občanů daný neexistencí silné angažované a vlastenecky cítící střední třídy.
Lidé volí spíše jen na základě vystupování politika, jeho řečí a slibů. Ale zároveň vlastně není ani co volit, protože strany nemají programy, které by skutečně do hloubky něco řešily. Jsou spíše ve vleku starých překonaných ideologií liberalismu a socialismu, které předvádí před voliči jakési divadlo sporem spíše okrajových záležitostí, zatímco důležité záležitosti tyto zastaralé ideologie nezohledňují.
Proto nositelé těchto ideologií jsou také mimo realitu a neřeší, to co mají řešit, tedy především fatální problémy týkající se budoucí existence národa a státu. Selhání elit vzniká selháním jejich ideologií, které „přestal svět poslouchat“. Projevuje se to především selháním politiky multikulturalismu a integrace muslimů, které nutí k hledání hlubších příčin odkrývající celé paradigma vymírání, pacifismu, sluníčkářství, odnárodnění, rozkladu rodin atd.
Poslušný zůstal pouze ekonomický segment, který ovšem nemá kulturní nadstavbu, která by jej správně usměrňovala. Elity nemají co vysvětlovat než jen opakování frází jejich ideologie, pro jejíž existenci nemají argumenty, a zakřikování oponentů, že jsou nacionalisté, xenofobové, rasisté, apod.
Bez logických argumentů zvítězit nelze, a protože elity pravdu nemají, prostě nic pořádného vysvětlit nemohou, ve volbách spoléhají na populismus a rozdávání na dluh, ale hlavně na svoji moc a peníze ovládající sdělovací prostředky. Pravda přece jen vítězí, to není prázdné klišé a měli bychom se podívat na prezidentskou zástavu a historické zkušenosti. Proto se už elitám ani svoboda slova nelíbí, rádi by ji omezovali. Dokud si zachováme svobodu, můžeme proti nim a jejich ideologiím bojovat.

Ano, právo na hodnotný život má jenom elita?

Pokud půjdeme vědecky a statisticky do hloubky problému lidského sobectví, tak zjistíme, že vše co je inteligentní, to miluje parazitování, a má to deprese, pokud se to stane hostitelem. Tak jako je kouření návykovou drogou, tak je i parazitování pro elitu drogou, průměrná čistá mzda za hodinu práce je u nás 100 Kč, ten kdo má více než 100 Kč čistého za hodinu svojí práce ten zde parazituje na těch, co mají za hodinu práce méně než 100 Kč. Často slyšíme, že nejsou peníze na to, aby se zvedli malé mzdy, ve skutečnosti zvednutí malých mezd, snižuje parazitům jejich veliké mzdy, příležitost umožňuje rozevírání sociálních nůžek.
USA přesunulo mnoho podniků do Číny a najednou se zjistilo, že je zde veliké množství nezaměstnaných lidí, pro které zde není žádná práce. Druhá světová válka byla následkem nezaměstnanosti, pokud se nezaměstnanost globálně optimálně nevyřeší, tak zde bude brzo jistě třetí světová válka. Tvrzení kdo chce si dobrou práci brzo i najde, je lež jako věž, pokud se v průměru na jedno volné místo u nás v republice hlásí dvacet lidí, máte šanci 5%, že uspějete, a i když vás zaměstnají, tak zase máte malou naději na to, že přežijete zkušební dobu, to není skepticismus, to je statistika.
Proč je všude veliká nezaměstnanost? Vysvětlení je překvapivě jednoduché, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil a díky automatizaci a optimalizaci za posledních padesát let, se počet pracovních míst snížil globálně na polovinu. Polovina lidí co chodí do zaměstnání, si v zaměstnání hraje na to, že pracují, logicky z jejich práce, nevznikají žádné ekonomické hodnoty pro společnost, následkem jsou zadlužené státy a zadlužené podniky. Je třeba zavést globálně každoroční kontrolu kvality lidí, GVKB kontrolní středisko otestuje člověka, a pokud člověk v psychických a fyzických testech neuspěje, tak bude okamžitě automaticky ekologicky optimálně eliminován a recyklován.

Výhody a jistoty musí zvítězit nad nevýhodami a nejistotami

Není zde; demokracie, kapitalismus, socialismus, centralismus, byrokratismus, atd. je zde ve skutečnosti globálně jenom kariérismus, nenechte se oklamat tím, co lidi říkají a jaké divadlo zde mediálně hrají, z blízka poznáte, že jde zde jenom o to udělat úspěšně kariéru, a vše ostatní je zde jenom ztrátou času a peněz.
Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, o tom to zde je, aby mocní mohli sedět trvale u plného stolu, tak bezmocní musí na to vydělat, a mít často hlad, a problémy s tím že nemají kde spát.
Dobrota k cizím lidem je žebrota, a tak je zde všude plno konfliktů a válek, dobytka je zde nadbytek, ale koryt je zde nedostatek. Jak je zde něco existenčně úspěšné, a začne to růst, okamžitě se na to vrhnou mocní paraziti, aby se na růstu přiživili, vždy sledujeme, kdo ze zločinů má výhody a jistoty, nemoc a parazitování nikdo dlouho neutají.
Proč zde stát investuje naše peníze do výstavby dálnic, státu jde o to vybírat poplatky z dálnic, výhodou dálnic je že nám je nikdo nemůže ukrást, pokud stát postaví továrnu, tak zisky skončí většinou v daňovém ráji, protože většina moderních továren, musí mnoho dovážet a vyvážet.
Podnikání a obchod se dneska přesouvá do globálních korporací, které mají peníze uložené v daňovém ráji, a vyhýbají se placení daní, na veliké ryby nemají státy už daňové sítě, o tom to je. Je třeba předat moc a bohatství počítačům a robotům, zavede se globální přídělový systém na zboží a služby, ten kdo nebude profesionálně každý den pracovat, ten nebude ani jíst a nebude mít kde spát.

Ochranný svaz ubožáků

Ano, ochranný svaz autorský, by se měl u nás zrušit. Pokud statisticky vyhodnotíme tuto mafiánskou organizaci, tak zjistíme, že je to parazitující organizace, která využívá toho, že jí chrání stát, nejlépe každou organizaci poznáme z toho, jak se nakládá s penězi, které ona získá.
Místo zrušené zbytečné organizace OSA, založíme organizaci OSU, (Ochranný svaz ubožáků), tato organizace bude fungovat podobně, jako fungovala organizace OSA pod státem, a bude vybírat veliké poplatky od těch, co jsou zde ekonomicky úspěšní, získané peníze použije na podporu ubožáků, co jsou na tom existenčně zle, takto z ulic u nás zmizí bezdomovci a žebráci, taky u nás zmizí Romský sociální problém.
OSU postaví veliké moderní ubytovny, s moderními kuchyněmi, a dílnami, kde bude dobrá práce pro ubožáky, organizace OSU, bude osvobozená od daní a poplatků, a bude od státu dostávat dotace, protože dělá pro stát potřebnou sociální činnost. Je hloupost chránit bohaté milionáře, musíme chránit chudé ubožáky, to je optimální řešení, díky kterému zde skončí blbá nálada, a pravda zde zvítězí nad lží.

Lze si někde stěžovat na všechny ředitele a prezidenty?

Svět ovládají prezidenti a ředitelé, následkem je deprese u; bezpečnosti, ekonomiky, politiky, náboženství, vědy, techniky, školství, zdravotnictví, rodiny, umění, dopravy, stavebnictví, psychiky, atd. ryba smrdí od hlavy, z díla spatříme tvůrce, o tom to zde je. Je třeba skončit s tím, že nám vládli amatéři, co mnoho chybují a tím nám problémy způsobují, je třeba globálně vládu předat počítačům a robotům, zavede se globální přídělový systém na zboží a služby, vše bude globálně monitorováno, a každý člověk bude očipován a přes satelity globálně sledován. Kdo nebude profesionálně každý den v roce pracovat, pro globální GVKB systém, ten bude eliminován jako genetický zmetek.
Na myšlení a řízení zde bude jenom globální GVKB systém, a každý člověk od narození do smrti zde bude jenom multifunkční inteligentní troubou, na dálkové ovládání. Období, ve kterém zde byli; ligy, kasty, třídy, kategorie, rasy, atd. skončí, budou zde jenom multifunkční inteligentní trouby, na dálkové ovládání, v kancelářích budou sedět jenom GVKB roboti a lidi budou dělat jenom podřadné práce, jako je uklízení a jiné pomocné podřadné práce. Ten kdo nebude držet hubu a krok ten bude eliminován, globální digitální GVKB společnost nebude sociálním ústavem pro lenochy a parazity. Takto konečně zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Ano, díky blbcům máš blbou náladu

Kůň je nebezpečný zezadu, beran je nebezpečný zepředu, blbec je nebezpečný ze všech stran, pokud blbci založí blbou organizaci tak následkem je blbá nálada, spojená s konzumací drog, a vírou v politické a náboženské zázraky. Blbec je člověk, který má vysokou školu, a tak mu vysoká škola přeprogramovala dezinformacemi mozek, a blbce z něj tak učinila.
Blbec ví něco jistě a odmítá pochopit to, že nemá správné informace, protože teorie v praxi nefunguje. Dejte blbcům vysoké státní funkce, a následkem je to, že lidi začnou přemýšlet o ekonomické emigraci, do míst kde blbci nemají vysoké státní funkce, a tak tam není všude blbá nálada.
Podívejme se na minulost našeho malého národa, a zjistíme to, že s blbci co nám blbě vládnou, zde máme problémy už mnoho století, proto logicky od nás mnoho lidí uteklo do ciziny, a jezdí k nám už jenom jako bohatí turisté. Je třeba, předat konečně moc a bohatství v EU počítačům a programům, zavede se v EU přídělový čipový systém.
Ten kdo nebude plnit profesionálně pracovní normy EU, ten nebude jíst a nebude ani mít kde bydlet, EU nebude už sociálním ústavem, pro lenochy a parazity, jak si to každý zde pracovně udělá, takové to zde i bude mít, ten kdo bude narušovat v EU klid a pořádek, ten bude muset EU okamžitě opustit, protože zde budou vládnout, jenom roboti a umělá inteligence.
Zruší se školství a lidi budou negramotní, na myšlení a řízení všeho zde budou EU roboti, a pracující člověk zde bude jenom na to, aby držel hubu a krok. Takto konečně v EU zvítězí dobrá nálada, nad blbou náladou, blbci z EU utečou do ciziny, a tak zde bude od nich v EU konečně klid.

Ano, nežijeme v kapitalismu ale v kariérismu

Nechci žít tam kde je; hluk, špína, smrad, lež, krádež, pyšnost, lakomost, atd. naše konzumní civilizace dělá z lidí, multifunkční inteligentní trouby na dálkové ovládání, proto je život lidí v civilizaci v troubě. Na počátku civilizace je centralizované násilné vybírání daní, a na konci jsou revoluce a války.
Rodina je zrcadlem konzumní společnosti, pokud je rodina v krizi, tak je i konzumní společnost v krizi, rodině jsou pomocí salámové techniky pomalu odebírány výhody a jistoty, muži jsou neustále daleko od rodiny a tak ženy přestávají toužit po rodině a raději se věnují svému zaměstnání, jenom necivilizované národy se rychle rozmnožují, jako králíci v Austrálii, a tím civilizaci ekonomické problémy způsobují, protože zatěžují sociálně zadluženou ekonomiku.
Peníze jsou v civilizaci na prvním místě, aby měla elita v centru nadbytek peněz, tak musí mít pracující ubožáci, nedostatek peněz. Ve snaze snížit náklady, se u zboží a služeb snížila kvalita, vše zde jsou jenom příčiny a následky, za vším je dneska kariérismus, nežijeme v kapitalismu ale v kariérismu, kariéra je pro multifunkční inteligentní trouby na dálkové ovládání prioritou.