sobota 6. května 2017

Ano, je třeba oddělit zrno od plev

Vše je zde evolučním experimentem, jádrem problému je to, že nepovedený evoluční experiment není eliminován, dobrota k tomu co se evoluci nepovedlo je příčinou naší žebroty. Je třeba stanovit pro vše globální certifikace, u kterých nebudou možné výjimky, pokud nebude mít člověk platnou certifikaci kvality, tak bude eliminován.

Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit lidi, co jsou nekvalitní, takto už zde nebudou problémy s; imigranty, fanatiky, teroristy, mafiány, prostitucí, narkomany, ubožáky, parazity, idioty, atd. je třeba oddělit zrno od plev. Podívejme se do přírody zde je přirozený výběr, a tak zde vše optimálně funguje, a nikdo zde hlouposti a nesmysly za svaté nepovažuje.

Víra v zázraky dává životu smysl

Bůh se z lásky zjevil a daroval člověku. Nabízí tak definitivní a vyčerpávající odpověď na otázky člověka týkající se smyslu a cíle jeho života. Bůh se zjevil člověku tím, že mu postupně činy i slovy zjevoval své tajemství. Bůh kromě svědectví, které vydává sám o sobě ve stvořených věcech, zjevil sám sebe i naši prarodičům. Mluvil k nim; po pádu jim přislíbil spásu a nabídl jim svojí úmluvu.

Bůh uzavřel s Noemem věčnou úmluvu, je to úmluva mezi Bohem a všemi živými bytostmi. Ta bude platit, pokud bude trvat svět. Bůh vyvolil Abraháma a uzavřel s ním a jeho potomstvem úmluvu. Utvořil z něho svůj lid, jemuž zjevil skrze Mojžíše svůj zákon. Tento lid připravoval skrze proroky, aby přijal spásu určenou všemu lidstvu. Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy ustanovil svou úmluvu. Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm už nebude žádné jiné zjevení.

Věříte tomu, že vše stvořil Bůh?

Člověk je svou přirozeností a svým povoláním náboženská bytost. Protože člověk pochází od Boha a jde k Bohu, nežije plně lidským životem, neprožívá-li svobodně svůj vztah k Bohu. Člověk je stvořen, aby žil ve společenství s Bohem, v němž nachází své štěstí: až budu celý v tobě, už nikdy nebudu prožívat smutek a zkoušky; můj život bude dovršen, bude-li naprosto plný tebe. Když člověk naslouchá poselství tvorstva a hlasu vlastního svědomí, může dosáhnout jistoty, že existuje Bůh, příčina a cíl všeho.

Církev učí, že jediný a pravý Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být s jistotou poznán skrze svá díla díky přirozenému světlu lidského rozumu. Vycházíme-li z mnohostranné dokonalosti tvorů, odlesků nekonečně dokonalého Boha, můžeme o Bohu opravdu mluvit, i když naše omezená mluva nevyčerpá jeho tajemství. Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí. To vysvětluje, proč se věřící cítí podněcováni Kristovou láskou k tomu, aby přinášeli světlo živého Boha těm, kteří ho neznají nebo odmítají.