středa 7. prosince 2016

Kdy konečně zvítězí pesimismus nad optimismem

Evoluce, móda, revoluce, restartování, transformování, aktualizace, optimalizace, automatizace, globalizace, digitalizace, atd. slova, která vytvářejí dlouhý řetěz, na kterém je zavěšena civilizace. Člověk je pesimistický, a tak mění vše tak, aby se mu zde dobře žilo, zvířata jsou optimistická, a tak nemění svět, kde žijí tak, aby se jim v tomto světě lépe žilo. Pokud budeme sledovat vývoj civilizace, podle velikých událostí, tak zjistíme, že veliké civilizační události, vždy způsobil pesimismus. Tam kde je veliká civilizační zaostalost, tam je u moci silný optimismus, a tak zde lidi myslí a žijí jako zvířata.
Nerozlišujme naše politické strany na pravici a levici, to je chybné systémové rozdělení, rozdělme je na pesimistické a optimistické politické strany. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde rosou banány, tam je u moci optimismus, a tam kde banány nerostou, tam je u moci pesimismus. Studené počasí, nutí lidi k tomu, aby se pesimisticky připravili na studené období, ve kterém bude nedostatek potravy a tepla, díky pesimismu jsme zavedli všude elektřinu, a později i televizi a internet, tam kde rostou banány, je často běžné to, že zde není elektřina, a tím zde ani není televize a internet.
Naším pravým nepřítelem je teplé počasí, ve kterém rostou banány, je třeba skončit globálně s teplým počasím, vyrobíme průhledný globální poklop, pod kterým schováme naši digitální civilizaci, a tím se zde rozpustí na pólech led, a na pouštích už nebude tak teplé počasí. Nastavíme globálně klimatizaci na takové počasí, při kterém nerostou banány, a tak zde už nebudou nepřizpůsobiví lidé s tmavou pletí, co mají rádi levné banány, protože žijí v banánové republice. Takto konečně zvítězí pesimismus nad optimismem na věčné časy, a tak už zde nebudou lidi, co myslí a žijí, jako divoká zvířata.

Ano, potřebujeme ideální robotickou civilizaci

Ano, každý člověk je ubohou obětí složitého systému, ve kterém on existuje, pokud chceš zde normálně žít, musíš se složitému systému přizpůsobit, o tom to zde všude je. Následkem je bezcharakterní kariérista, který konzumuje slivovici a kouří cigarety, jestliže je zde chyba v systému, logicky je třeba chybu opravit, jak ale opravit tuto programovou chybu, že nás složitý systém neustále nutí k tomu, abychom se mu pokorně přizpůsobili. Mnozí by chtěli složitý systém restartovat, tak aby se on nám rychle automaticky přizpůsoboval, a plnil nám optimálně naše sobecká přání, přiznejme si, že toto sobecké přání, je pohádková utopie, kterou nelze v praxi nijakým způsobem realizovat.
Je zde ale jedno revoluční řešení, které nám umožní moderní digitální globální civilizace, nahradíme lidi za roboty, pro roboty je optimalizace a aktualizace něčím běžným s čím nemají problémy, lidská práva stejně dneska už nikdo neuznává, a jediným fungujícím právem, je zde právo silnějšího a chytřejšího. Neustále sledujeme hrdiny, jak hrdinsky položí život za nějaký ideál, a konečně se ze všech lidí stanou hrdinové, co položí svůj ubohý konzumní život, za ideální robotickou civilizaci, kterou bude globálně ovládat GVKB umělá inteligence, na věčné časy.

Politická egománie

Politika je svatý boj o výhody a jistoty, v tomto boji mají největší šanci na úspěch političtí egomaniaci, jak je bezpečně poznáte? Vždy se ptejte, co je za tím, že je politik, takový jaký je? Jablko nepadne daleko od stromu, genetika jasně odhaluje to, že parazit má za potomstvo zase parazity! Politická egománie, to je šachová strategie, pomocí které se konkurence v politice vyšachuje pomocí podrazů, ve sportu musí každý ukázat co v něm je, a není možné zde podvádět, ten kdo ví jistě, že ve sportu nemá šanci, se vrhne do politiky, a zde má šanci na úspěch.
Adolf Hitler spojený s Nacismem je klasickou ukázkou politické egománie, pokud jste se srazili s politickým blbcem, tak z 99% je zde šance že se jedná o politického egomaniaka. Toužení po úspěchu má za následek růst našeho sobectví, sobectví se takto stává bublinou, která se neustále nafukuje. Naštěstí je zde možnost, násilně přesunout psychicky nemocné jednice do psychiatrické nemocnice, a svěřit jejich dlouhodobé léčení specialistům, když jde o zdraví naší konzumní společnosti, nesmíme stát alibisticky stranou.

Je Miloš Zeman přizpůsobivý občan?

Eva v Ráji byl podle Bible první nepřizpůsobivý občan, který neposlechl Stvořitele ráje a natrhal si ovoce ze zakázaného stromu v ráji, protože toto svaté ovoce zde bylo jenom pro Stvořitele ráje. Spolupachatel byl Adam, protože on nehlídal Evu a ovoce taky pojedl, taky je zde ještě zmínka o falešném zrádci, který Evu pomocí lží přesvědčil, že se jí nic nestane, když to ovoce natrhá, Stvořitel toho zrádce za trest proměnil na hada.

Stvořitel potom za trest vyhnal Adama a Evu z přírodního ráje do konzumního očistce, ve kterém jsou; kasty, třídy, kategorie, ligy, daně, poplatky, cla, regulace, výjimky, normy, zákony, morálka, vyhlášky, předpisy, soudy, vězení, dluhy, dezinformace, drogy, psychiatrické nemocnice, války, lháři, zloději, prostitutky, politici, exekutoři, lichváři, zrádci, mohamedáni, cikáni, atd.

Dlouho vědci zkoumali, co to bylo za ovoce, díky kterému jsme museli opustit krásný ráj, a jsme tak nuceni v potu tváře si získávat pracně to nejnutnější k tomu, abychom netrpěli nedostatkem. Tím zakázaným ovocem byli výhody a jistoty, díky výhodám a jistotám se má elita dobře, a žije si jako v ráji, a tak si výhody a jistoty hlídá, aby o ně nepřišla. Kde ale roste strom, který má za plody výhody a jistoty? Ten strom roste v každém velikém daňovém ráji, kam si nadnárodní korporace ukládají svoje zisky z podnikání a obchodu, Miloš Zeman se přizpůsobil nadnárodním korporacím, a tak má zde výhody a jistoty, koho chléb jíme, tomu i sloužíme, o tom to zde je.
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Do důchodu v 70 letech

Nepočítej s tím, že zde bude ještě dlouho; podpora v nezaměstnanosti, sociální podpora, nemocenská, podpora na bydlení, podpora pro nepřizpůsobivé občany, podpora pro invalidy, předčasný odchod do důchodu, atd. je třeba seškrtat všechny zbytečné státní výdaje, aby zde bylo dost peněz pro státní zaměstnance a jejich výhody a jistoty. Vše podle hesla, kdo pro společnost profesionálně nepracuje, ať taky nejí ze společného zisku, každý si přeci může našetřit na období, ve kterém bude mít nedostatek.
Společnost se rozdělí na státní zaměstnance a ty druhé, co bude dovoleno státním zaměstnancům, to bude přísně zakázáno ostatním lidem. Státní zaměstnanec se má dobře v kanceláři a tak může pracovat bez problémů do 70 let, podívejme se na; prezidenty, ministry, diplomaty, soudce, senátory, poslance, generály, atd. do kolika let jsou ve vysoké státní funkci. Když v 50 letech neseženete dobré zaměstnání, tak přeci můžete začít soukromě podnikat, stačí jenom chtít a úspěch se jistě dostaví, jak si to každý udělá, takové to zde přeci i má. Ano, státním zaměstnancům bude lépe a ostatním bude hůře.

Místo kanibalismu, je zde konzumní kapitalismus

Vše je zde jenom napětí mezi body, které vytváří energetickou bublinu, ve které vše živé existuje, když bublina díky chybám, nebo nemoci praskne, tak uvolněné napětí, vytvoří brzo novou energetickou bublinu a je zde nový růst energetické bubliny. Spánek nebo léčení to je uklízení nepořádku v naší bublině. Nám se může zdát, že našich 60 let života je velmi dlouhá doba, z pohledu Absolutna je našich 60 let jenom krátký okamžik, ve kterém rychle vznikne a zanikne nějaká pyšná energetická bublina.
Vše živé se navzájem požírá, ve snaze sobecky získat z jiné bubliny zdroje, pro svoji existenci. Bubliny mají deprese z toho, že mají nedostatek zdrojů ke svojí existenci, následkem jsou konflikty a války, proč je zde pro energetické bubliny nedostatek existenčních zdrojů? Vše je zde obchod, ve kterém se mění hodnoty za hodnoty, pokud nemáš co nabídnout tak máš nedostatek, nabídka převyšuje dneska u všeho poptávku a tak rychle u všeho klesají ceny.
Ve snaze překonat problémy je zde konzumace drogy nebo půjčky, za chyby se ale hodně platí, mnoho obchodníků a podvodníků čeká na to, že uděláš chybu a koupíš si drogy nebo si vezmeš půjčky. Místo kanibalismu, je zde konzumní kapitalismus, ve kterém se požíráme ekonomicky, požírat ekonomicky může i veliký podnik malý podnik, nebo veliký národ malý národ, vše zde jsou energetické bubliny, které zde jsou dočasně.
Jak poznat co je, a co není jenom bublina, která brzo splaskne? Bubliny se nejlépe poznají podle rychlého růstu, je snadné napumpovat vzduch do bubliny, aby bublina mohla rychle vyrůst, takto se rychle napumpuje pomocí agresivní reklamy vzduch do toho, co má být dneska módní a populární, místo vymývání mozků pomocí náboženství a politiky je zde dneska; televize, rádio, tisk, veliké reklamní plochy, internet, atd.