středa 27. července 2016

Ano, víme, jak vše funguje

Vše funguje díky potřebě, to co zde není potřebné, to nefunguje, stát zde není potřebný a tak nefunguje, nemá tedy logiku a smysl se snažit stát nějak transformovat, nebo staré politiky za nové nahrazovat. O tom co je potřebné rozhodují konzumenti, nemůže o tom rozhodovat monopol nebo politici, narůstající blbá nálada, je způsobená blbci co nám vládnou, ryba smrdí od pyšné a lakomé hlavy. Je potřeba hledat nový konzumní systém, který umožní optimálně eliminovat stát jako nefungující centrální organizaci. Konzumenti potřebují výhody a jistoty, dávat konzumentům místo výhod a jistot jenom sliby o tom že bude jednou lépe, to už nefunguje.
Kariéristi, odejděte ze svých státních funkcí, bez vás to zde bude fungovat lépe. Je třeba decentralizovat kapitál, aby se zde stala rodina základem společnosti, nemůže být základem společnosti bezcharakterní kariéristická politika, která z lidí dělá ubožáky. Podívejme se na to, jaké velké hodnoty dělník vyprodukuje a jak malý plat on dostane, fyzická práce je dneska pro lidi trestem, a proto je tolik zdaněná, jako by to byla tvrdá droga. Je třeba předat moc a bohatství počítačům, vše jde naprogramovat, tak jako se bouří vězni ve vězení, tak se dneska začínají bouřit i pracující, a nic zde nepomůže posílení policie a armády.

Ano, já jsem se zbláznil

Poslední dobou se zde vše zbláznilo, a pokud to s blázny nejde po dobrém tak se to musí řešit po zlém, zavede se globálně kontrola psychického stavu lidí, a ten kdo nebude psychicky normální, ten se optimálně eliminuje, bláznů je na světě jako much, a eliminovat mouchy je správné. Kontrolu normality budou provádět počítače, podle programů, zájem celku je nad zájmem jedince, prevence je levnější než řešení toho co zde blázni způsobí za problémy.
Nová digitální doba si žádá normální lidi a nemůže si dovolit blázny, se kterými zde jsou problémy. Nároky na to co je normální se budou neustále zvyšovat, až po několika letech zde nebudou na světě lidi a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti protože roboti jsou normální a tak pracují jako roboti. Takto konečně zvítězí normalita nad blázny, co jsou zlí a nemají mě vůbec rádi.

Kdy se budeme mít ekonomicky líp?

Slova bez činů nemají žádnou hodnotu, stejně tak nemá cenu zalévat plevel, lidi dělají chyby, a následkem je to, že mají problémy, z díla je spatřen tvůrce, podívejme se na dílo mocných elit, co nám zde neustále pyšně sobecky vládnou, dílem elit je vždy jenom blbá nálada, protože elity se skládají jenom z pyšných blbců. Zjednodušeně jde zde jenom o hodnotné zdroje, aby zde mohlo cokoli ekonomicky fungovat, tak to potřebuje hodnotné zdroje.
Pokud je zde všude dluhové otroctví, tak to logicky znamená nedostatek hodnotných zdrojů, pro národy a rodiny, lidí je na světě už jako much, a každých padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobí. Veliká emigrace lidí co nemají bílou pleť, do míst kde žijí lidi s bílou pletí, je způsobená především přelidněním u zaostalých kultur, kulturně zaostalí Romové nám ukazují to, že optimální začlenění těchto lidí co nemají bílou pleť, do vyspělé konzumní civilizace, to je naivní utopie.
Lidi co nemají bílou pleť jsou velikým problémem, protože jsou evolučně zaostalí, a není, je možné změnit a jejich zaostalost eliminovat. Je třeba zavést konečně u lidí certifikaci kvality, každý člověk na světě dostane pod kůži čip, a pokud neuspěje každý rok na certifikaci kvality těla a inteligence tak bude optimálně eliminován. Pokud takto eliminujeme degeneraci a přelidnění tak se lidi budou mít konečně líp a tak láska zvítězí nad nenávistí.

Degeneruje to co evolučně nebojuje

 1. Vyspělé civilizace jsou vytvářeny inteligentními lidmi. Pokud by se společnost skládala jen z inteligentních lidí a opírala se jen o fakta, rozum a morálku, její kultura by nikdy nezemřela. Stále by se jen rozvíjela, skrze; vědu, technologii, kulturu, moudrost, prosperitu a harmonii spojující pokrok s řádem. Od počátku věků má však konzumní civilizace několik velkých nepřátel.
 2. O to mocnějších, že jsou pevně zakořeněny jak v samotném řádu světa, tak v samotné lidské psychice a přirozenosti. Rozvinutá společnost je složena z inteligentních a hloupých lidí, inteligentní elity mají díky sobectví tendenci k násilné regulaci sexuality, k rozvoji kariéry a omezování genetické reprodukce. Nabývání výhod a jistot ale vede ke; zpohodlnění, luxusu a odvádění pozornosti od rodiny a rození potomstva. Ženy z inteligentních elit často omezují reprodukci.
 3. Úpadek porodnosti mezi inteligentní elitou, byl hlavní příčinou zmizení nejschopnějšího lidu co má přirozenou autoritu, který vytvořil moderní civilizaci a konzumní impérium. Vůdčí inteligentní element, jehož schopnosti byly pro vytvoření a udržení optimální civilizace a impéria klíčové, byl takto zničen. A když zmizel, vzal si s sebou civilizaci do hrobu. Naopak spodina díky své nízké úrovni inteligence, sebeovládání a morálky dává snadněji průchod svým pudům a emocím.
 4. To vede k sexuální nevázanosti a promiskuitě nízkých tříd a jejich vysoké porodnosti. Když však civilizace dosáhne určitého stupně technologie a bohatství, selekční tlaky přestávají fungovat a porodnost i počet přeživších dětí z nekvalitních zdrojů vzrůstá. Civilizace může za snižování genetických kvalit populace. A o čím vyspělejší civilizaci se jedná, tím silnější destruktivní trendy jsou a tím více se přibližuje vlastnímu konci.
 5. Vyšší, kulturnější a vyspělejší civilizace mívají nižší porodnost než zaostalé civilizace. Rasy s vyšší inteligencí mívají nižší porodnost než rasy s nižší inteligencí. Populační přebytky ze zaostalých kultur s nulovou inteligencí, se tlačí do kulturních oblastí s vyšší inteligencí, jejichž populace vymírá a prostor se vyprazdňuje.
 6. Od počátku věků tak bývá obvyklým scénářem, že domácí inteligentní rasa upadá, vymírá, je zaplavována imigrací cizích ras, obvykle s nižší inteligencí, mísí se s nimi, společnost je dezintegrována na domácí populaci a přistěhovalce, domácí elity a střední třída mizí, domácí populace se integruje s imigranty, společnost je zaplavena domácí i cizí spodinou. S početním úpadkem domácí populace i jejích genetických kvalit a nárůstem méně inteligentních přistěhovalců a míšenců upadá i sama civilizace, i když až se zpožděním.
 7. Progres, který se opírá o menšinu ubývajících tvůrčích lidí a v minulosti dosažené výdobytky, může pokračovat desetiletí, někdy i déle poté, co začala kvalita, kvantita a homogenita domácí populace upadat. Ale jak úpadek pokračuje, zákonitosti demografie a genetiky začnou převažovat a civilizační progres se zastaví. Po nějakou dobu se však udržuje civilizace alespoň na dosažené úrovni.
 8. Jak však kvalita a homogenita populace upadá ještě hlouběji, není po jisté době už schopna civilizaci udržet ani na úrovni dosažené předcházejícími generacemi. Civilizace pak upadá do zaostalosti, chudoby a chaosu, kolabuje a nakonec navždy mizí. Až na pár výjimek tímto způsobem, jen s různými obměnami a kombinacemi zmíněných vlivů a procesů, zmizely všechny velké civilizace minulosti vždy vytvořené jenom inteligentními lidmi.
 9. V minulosti se stávalo, že kulturnější populace byla pobita nebo vyhnána početnější a zaostalejší masou, skrze invazi nebo povstání. Motivem bývá opět kořistnické prospěchářství, agresivita zaostalých populací, nebo destruktivní sociální ideologie. Ale jsou zde i další okolnosti, k udržení civilizace nepřátelské. Nejsou to jen jasná pravidla genetiky, demografie a obecné vlivy inteligence a lidské přirozenosti. Jsou to i konkrétní charakteristiky lidí, které se projevují zejména ve vyspělé společnosti.
 10. Jak bylo řečeno, rozvinutá společnost je složena z elity a ostatní masy lidí, která je dále rozdělena na několik tříd. Pro většinu lidí je přirozená větší či menší míra prospěchářství, které je buď čistě individuální, nebo skupinové, odvíjející se od příslušnosti jedince k nějaké skupině. Pro elitu je charakteristická; inteligence, tvořivost, iniciativnost, atd., které jsou hodnotnými lidskými vlohami.
 11. Nicméně, mohou být použity i velmi negativním a destruktivním směrem. Pro masy, zejména jejich nižší třídy, je charakteristická větší či menší míra omezenosti, podprůměrné inteligence, neodpovědnosti, lenosti a pasivity. Mezi nízkými třídami a spodinou je vysoký výskyt sociálních patologií, mentální zaostalosti a celková sociální dezintegrovanost a kulturní zaostalost, potenciální hrozby každé civilizaci. To jsou základní psychologické vzorce, jimiž se vyznačuje každá vyspělejší sociálně diferencovaná společnost, a které se odvíjejí od přirozeného rozdělení vrozených vloh v populaci.
 12. Obecným základem a základem přežití každé vyspělé civilizace je inteligentní elita a udržování stabilního území, na němž společnost žije. Elita dává před zachováním svého národa často přednost vlastnímu prospěchářství týkajícímu se moci a bohatství, díky své inteligenci si vymýšlí nové ideologie, mající předělat svět, podle jejich sobeckých představ, a které se vyznačují touhou zničit přirozený řád, odvíjející se od logiky.
 13. A s vysokým stupněm civilizace elita degeneruje směrem k změkčilosti, jejímž nejlepším příkladem je USA. Masy se pak kvůli své nižší inteligenci, pasivitě, manipulovatelnosti a prospěchářství stávají figurkami na šachovnici sobeckých elit, které je ve jménu svého prospěchářství, ideologií nebo kvůli pseudohumanistické změkčilosti využívají. Kupříkladu se pod vidinou úspěchu se masy snadno nechávaly vmanipulovat do revolucí a válek, které pak způsobily ničení hodnot.
 14. Už první vyspělé civilizace byly zasaženy egoismem elit, které hnaly ubožáky do revolucí a nekonečných válek. Za Napoleona se Francie vydala dobývat svět; během válek po celé Evropě přišla o miliony mužů, často těch nejlepších, a na konci válečné éry se její populace propadla a natrvalo ztratila demografické a ekonomické evropské prvenství. Řím nezničili barbaři, morální dekadence, hospodářský kolaps ani přebujelé daně a byrokracie, jak se tvrdí.
 15. To byly jen symptomy skutečného problému. Řím byl zaplaven „chudými duchem“ z řad cizinců, otroků a proletariátu domácího obyvatelstva. Římská říše se stala zdegenerovaným multikulturním a multietnickým obrem, v jehož kotli se původní Římané dokonale rozpustili. Kolaps římské civilizace a zmizení římského národa se staly nevyhnutelnými.
 16. Rostoucí daně a přerozdělování byly populistickou odpovědí zbývající elity na materiální chtivost nízkých tříd a na potřeby rostoucí armády ve snaze udržet si moc a udržet pořádek. Hospodářský úpadek, narůstající chudoba a morální dekadence byly způsobeny úpadkem genetických kvalit populace. Rostoucí anarchie kvůli množící se spodině vyvolala tlak ze strany státu po větší míře kontroly a byrokracie k zachování řádu. Ale žádné systémové opatření nemohlo změnit skutečnost, že genetické kvality se z populace vytratily.
 17. Podobně i Egypt pozdější doby Nové říše, kdy expandoval do světa, doznal změny v definici národa. Egyptská národní hrdost byla nahrazena kosmopolitismem a brzy byl zaplaven cizinci ze zaostalejších etnik. Původní egyptský národ zmizel a stará egyptská civilizace se zhroutila navěky. Dokonce už egyptští faraoni prvních dynastií za Staré říše začali do země zatahovat první cizince, většinou černochy, jako levnou pracovní sílu pro své stavby a jako vojáky pro své mocenské cíle.
 18. Zatahování cizinců jako levné pracovní síly a žoldnéřů z důvodů krátkozraké ziskuchtivosti, mocichtivosti a válkychtivosti je jedním z nejdůležitějších vlivů při pádu velkých civilizací minulosti. Moc je jedním z nejsilnějších motivů lidského jednání a jsou lidé, kteří o ni usilují za každou cenu. Vybíjení se navzájem v bojích o moc většinou zasahuje ty nejlepší z národa ty, nejinteligentnější a nejagilnější, kteří o moc často usilují.
 19. Car Ivan Hrozný dal pobít většinu šlechty, aby nebyla jeho moc ohrožena. Na Britských ostrovech za války růží se skoro celá stará aristokracie vybila navzájem. V českých zemích byla inteligence několikrát těžce zasažena perzekucí, vězněním i popravami kvůli mocichtivosti představitelů cizích zemí, kteří chtěli, aby byl národ bez vůdců a snadněji ovladatelný. A ještě více přímo nepostižených příslušníků elity samo uteklo před nesvobodou.
 20. Stalo se to po Bílé hoře, za protektorátu i za komunismu, který se zde udržel tak dlouho hlavně díky mocichtivosti bolševiků v Moskvě. Mocichtivost elit se velmi negativně projevuje v diktaturách, kde neomezení vládci mohou bez zábran potlačovat jakýkoli odpor. To samozřejmě vede ke ztrátám nejen mezi elitou, ale může to početně zasáhnout i národ jako celek. Mnoho lidí z různých národů skončila na popravišti, nebo zemřelo v pracovních táborech jen proto, že se dopustili odporu, vůči totalitní vládě ve své zemi.
 21. Také komunisté způsobili smrt mnoha milionů lidí. Mocichtivost elit i ovládaných mas někdy dokonce úplně zničila celé vyspělé civilizace i s jejich populací. Elity se také nejvíce pouštějí do nebezpečných dobrodružství, z nichž se mnohdy už nevrátí a ochuzují národ o své kvality. Odliv elity, která vždy vyniká nad průměrnou masou energií a aktivitou, v rámci zahraničních válek, kolonizací a imperiálních expanzí je dalším vlivem, který dysgenicky poznamenal mnohé národy.
 22. Někdy tento proces může zajít tak daleko, že civilizaci to stojí život. Lidé z vyspělých civilizací mají i tendenci se vyhýbat manuální práci a vůbec činnostem s nižšími výdělky. Dávají přednost přílivu cizinců, aby to dělali za ně. V dřívějších dobách byly některé vyspělé civilizace dokonce úplně závislé na otrocích a cizincích; vyspělé a civilizací změkčilé národy zaplavily vlastní zemi masami cizinců, aby na ně pracovaly.
 23. V pozdějších dobách se národ stává i obecně změkčilým, „překultivovaným“, a zejména jeho elity pak často začínají hlásat ideologie utopického humanismu o bratrství všech lidí bez rozdílu, rovnostářství, solidaritě s chudými národy a žádoucí „obohacující“ imigraci. Současné západní elity jsou přehnaným humanismem naprosto ochromené.
 24. Elity pro zisk moci a bohatství mnohdy i cíleně podporují růst nižších tříd a přistěhovalectví, čímž však jen dále stimulují dysgenický trend, míšení a vytlačování domácí populace, jedny z hlavních příčin zániku civilizací. Vládci chtějí moc, popularitu a bohatství. Ekonomická elita chce bohatství a zisk. Představitelé vládnoucího náboženství chtějí vliv, úctu a profit. Tedy vládci chtějí ovládat co nejvíce lidí, chtějí daňové poplatníky a vojáky, ekonomická elita chce dělníky, pracovníky a zákazníky, klérus chce povolné ovečky a plátce desátek.
 25. I to přispívalo v minulosti ke snižování genetických kvalit populací, které vytvořily velké civilizace. Dodnes platí, že církve a sekty přitahují lidi se spíše nižším vzděláním a zároveň je nabádají k vyšší plodnosti. Populistické sociální programy a podpora porodnosti státem, které jsou plošné a nezohledňují kvalitu, zvyšují porodnost hlavně u nízkých vrstev, které rození dětí berou jako příležitost k obohacení (Romové).
 26. Politické elity často podporují imigraci ke zvyšování počtu obyvatel a ekonomické elity chtějí přistěhovalce jako levnou pracovní sílu ke zvýšení zisků, přičemž zcela zapomínají na otázku genetických kvalit a odlišnou rasovou i kulturní identitu přistěhovalců. Na scéně historie se brzy zjevil další nebezpečný fenomén, který zasáhl demografické počty i genetické kvality některých národů, a to ideologický fanatismus.
 27. Kvůli náboženským válkám, které vyvolali náboženští fanatici a do nichž se masy nechaly vmanipulovat, a kvůli následné mocichtivosti a ziskuchtivosti, které se s nimi vždy pojí, přišla bílá rasa o obrovské množství lidí. Především za třicetileté války v první polovině 17. století, která zpustošila část Evropy, v některých oblastech, zejména dnešního Německa, dosahovaly ztráty třetiny, možná až poloviny obyvatel.
 28. Už předtím kvůli náboženské nesnášenlivosti byly v rámci husitských válek zpustošeny české země a populační ztráty, navíc se opět týkající spíše kvalitnějších segmentů populace, dosahovaly možná až celé poloviny obyvatel. Husité v 15. století v českých zemích zmasakrovali podstatnou část elit. Jakobíni v 18. století zdecimovali starou francouzskou aristokracii. Bolševici ve 20. století vybili velkou část nejnadanější části ruského národa.
 29. A zasáhli i výkvět jiných národů, například na Ukrajině. V Katyni povraždili výkvět polského národa. Německý nacismus rovněž postihl tamní elitu. Kulturní revoluce v Maově Číně, zasáhla vzdělanou část národa. V Kambodži Pol Pot ve svém hrůzném rovnostářském experimentu zlikvidoval prakticky celou vyšší i střední třídu. Vysoká inteligence elit, ač je obecně velmi cennou vlohou, se tak může pro národ stát velmi nebezpečnou, pokud ji začnou užívat k obhajobě amorálních cílů nebo k vytváření a obhajobě ideologií, které jsou pro národ destruktivní.
 30. Ideový fanatismus v náboženství a politice ilustruje věčný problém lidstva, sklon k utopickým idejím a vizím, kterým velmi často dává přednost na úkor skutečných fakt a z nich rozumem vyvozených závěrů. Ideologický dogmatismus a omezenost fanatiků a ignorantů se nejfatálněji projevuje právě neschopností zamezit vlivům vedoucím k úpadku civilizace, i když fakta a závěry rozumu jsou zcela evidentní.
 31. To se projevilo již mnohokrát, počínaje právě náboženskými fanatiky v minulosti a konče dnešními politicky korektními dogmatiky. Destruktivní ideologie vyznávané fanatiky z elit a zmanipulovanými masami ničí civilizaci buď nevědomky, jako komunismus nebo křesťanská inkvizice, nebo ji ničí dokonce cíleně, i když si to nejsou ochotny připustit, jako dnešní pokrytecká ideologie.
 32. A vždy posilují atmosféru ignorance, kde se dogmatikům neuznávajícím fakta a rozum dobře daří a manipuluje masy. Fanatici parazitující na omezenosti mas a to všechno má na civilizaci vždy velmi destruktivní vliv. Dnešní pro bílou rasu naprosto destruktivní ideologie hlásající rasovou uniformitu, univerzalismus, rovnostářství a multikulturalismus je svou nesnášenlivostí, omezeností a neschopností uznat fakta jen novodobou obdobou křesťanské inkvizice dávných časů.
 33. Nejobecnějším a fatálním vlivem při pádu civilizací, společným jmenovatelem tohoto temného jevu, je absence povědomí o objektivní identitě, udržení genetických kvalit a nutnosti existenčního přežití. Absence uvědomění těchto zásadních věcí nebo jeho ztráta je obecně nejpodstatnějším vlivem při pádu velkých bílých civilizací minulosti. Tato nevědomost se univerzálně pojí s připuštěním všech uvedených příčin, které způsobily zánik národů a jejich kultur.
 34. Kdysi, bez moderních poznatků vědy, si nebyli lidé vědomi fatálních důsledků rasy a genetiky na společnost a civilizaci. Nakonec však bariéry padly, zvítězil univerzalismus a bílí zakladatelé civilizací byli pohlceni barevnou masou, co není inteligentní. Dnes je na obzoru dalším kolaps, jehož stín se dnes vznáší nad Západní civilizací a bílou rasou. Vymírání bílé populace a masová imigrace co není bílá, ze zaostalého světa, a míšení s přistěhovalci, ničí bělošský genofond a kvality, které stojí za vznikem velkých civilizací.

Kvalitní civilizace se musí skládat z kvalitních lidí

Prioritou je pochopit, co nám v naší situaci přinese úspěch, spojený s výhodami a jistotami, obrazně si představte, že hledáte ve velikém městě člověka, se kterým budete v partnerském vztahu dlouho žít, není to jednoduché a snadné, takového člověka najít, nikdo nemá na čele napsáno to jaký on objektivně je a co miluje. Život je o tom vědět co hledáme, a vydržet to dlouho hledat, většina lidí neví, co má hledat, a pokud ví, co má hledat, tak to zase nevydrží dlouho hledat.
Podívejte se na naši vládu, nevěděli jsme, jaké lidi do vlády máme hledat, a následkem je to že nám vládnou ubožáci, po kterých házíme vajíčka, a ukazujeme jim červené karty. Stejné je to i s výběrem naší specializace, kterou budeme dlouho zde profesionálně dělat, pokud ve svém životě neustále potřebujeme informace a programy, musíme jistě vědět, jak je nalézt a získat optimálně, hledání informací a programů je vždy otázkou naší inteligence, proč mnoho lidí má malou inteligenci, a tak nedokáže hledat informace a programy optimálně?
Hloupé děti mají hloupí rodiče, je třeba začít globálně s kontrolou porodnosti a zavést certifikát kvality u každého dítěte, certifikát kvality se bude od narození do 18 let dítěte, každý rok obnovovat, a pokud nebude mít dítě platný certifikát kvality, tak se bude dítě eliminovat. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit evolučně produkovat to, co není geneticky kvalitní, lidi musí konečně pochopit to, že kvalitní člověk je zde prioritou, kvalitní civilizace se musí skládat z kvalitních lidí, co jsou zdraví a inteligentní.