Prohledat tento blog

sobota 3. září 2016

Ano, skončíš v pekelném očistci

Zamysli se nad tímto seznamem, z díla je spatřen tvůrce, jak si každý zde ustele, tak si u do hrobu lehne.

Seznam toho co jsi


1 Pýcha (Lucifer)
Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora.
2 Lakomství (Mamon)
Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.
3 Závist (Leviatan)
Závist vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku (nebo vlastnostech) druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži.
4 Hněv (Satan)
Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě.
5 Smilstvo (Asmodeus)
Smilstvo označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení.
6 Nestřídmost (Belzebub)
Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin.
7 Lenost (Belfegor)
Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Seznam toho co nejsi


1 Pokora
Víra. Skromné chování, nesobeckost, mající respekt. Mít důvěru, když se očekává, nikoliv neúměrně velebit sám sebe. Je to pocit, kdy si člověk uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na vyšší požadavky. Vyrůstá z pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti vzhledem k požadavkům vyšších bytostí.
2 Štědrost
Láska, charita, velkorysost, ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů. Štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Potlačená chamtivost a egoismus. Nepřítomnost žádostivosti a neulpívání na vnímaném objektu.
3 Přejícnost
Laskavost, lidskost, obdiv, charita, soucit, přátelství bez předsudku a bez příčiny.
4 Mírumilovnost
Trpělivost, schopnost snášet, otužilost, shovívavost, vyrovnanost. Shovívavost a odolnost snášet utrpení dosažené sebeovládáním, umírněností a zdrženlivostí. Vyřešení konfliktu mírumilovně, i když se druhá strana uchýlí k násilí. Schopnost odpustit, smilovat se nad hříšníky. Laskavost je vyvážený střed mezi hněvem a slabošstvím.
5 Cudnost
Zahrnuje přísnou mravní čistotu, prospěšnost a dosažení čistoty myšlenky pomocí vědomého zdokonalování. Cudnost, zdrženlivost, bezúhonnost, čistota duše. (Obzvlášť ve vztahu k pohlavnímu životu.)
6 Střídmost
Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání, „uzda“.
7 Činorodost
Úsilí, pracovitost, píle, přičinlivost, iniciativa. Horlivá a důkladná přirozenost v činění a konání. Energická pracovní morálka. Hospodařit dobře s časem, sledovat vlastní činnosti a vyvarovat se lenivosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se moderují

Dopopručuji