neděle 15. května 2016

Bezchybný živý systém to je utopie

 1. Pokud máme hlad, věříme, že najdeme potravu a hlad zmizí, zde je počátek přirozené víry, tam kde není možnost hladu a nejsou tam ani žádné problémy, které by živý systém mohli nějak trápit, tam není ani žádná víra, naše myšlení a následně konání vychází ze situace, kterou náš mozek vyhodnocuje a snaží se o to, abychom správně konali to, co nám prospěje.
 2. Problémy vznikají díky chybám v systému, logicky čím více je v systému chyb, tím více logicky je zde i problémů, které se musí řešit a tím více je zde i víra v to že se problémy vyřeší.
 3. Většinou je víra spojována s náboženstvím ale, pokud půjdeme do hloubky tak najdeme víru všude okolo nás i v nás, víra vychází z toho, že o něčem nepochybujeme a tak tomu důvěřujeme, nikdo nepochybuje o tom, že jednou zemře a nikoho nenapadne tuto jistotu spojit s vírou, víra slibuje, že smrtí těla život nekončí a že naše duše dále nějak existuje?
 4. Ten kdo věří v to, že smrtí život nekončí je brán za věřícího člověka, který vyznává nějaké náboženství nebo sektu, víra v to že smrtí život nekončí, pomáhala mnoho lidem překonat jejich strach ze smrti a dávala jim sílu a odvahu k tomu aby zde žili.
 5. Smrtí život těla i duše končí, to ví každý skeptik, ale i každý skeptik ví, že milosrdná svatá lež může lidem duševně pomoci a je mnohdy lepší než objektivní pravda.
 6. Mnozí řeknou, náboženství to jsou jenom ubohé svaté lži, a tak náboženství vymažeme z lidského života, ve skutečnosti ale nedošlo k vymazání náboženství z lidského života, ale bylo jenom zastaralé náboženství nahrazené novým náboženstvím, tak jako se nahradí operační systém v počítači za nový Windows 10, když ten starý operační systém Windows 7 již nám nevyhovuje, díky roční reklamní akci od firmy Microsoft, tato akce už brzo ale skončí!
 7. Politika je v současnosti novým druhem náboženství a používá ubohé svaté lži stejně, jako tomu bylo kdysi dávno u všech náboženství, povrch víry se může měnit, ale pod tímto povrchem jsou vždy problémy způsobené chybami v systému a víra v zázraky, které problémy odstraní!
 8. Dokonalý systém bez chyb je mrtvý systém a tak nefunguje, není možné vytvořit živý bezchybný systém to je utopie, která se nikdy nerealizuje, je možné se snažit o to množství chyb v nás a okolo nás zmenšit pomocí; kvality, svobody, rovnosti, konkurence, čistoty, kontroly, jednoduchosti, pravdy.
 9. Chyby vše zde stvořili a tak vznikla situace, která zde jako bůh všemu kraluje, pokud jsme v dobré situaci, má náš život smysl a když jsme ve zlé situaci, nemá náš život smysl, každý chce být logicky v dobré situaci a zde je jádro všech problémů, protože zisk je možný jenom díky tomu, že někdo bude mít ztrátu!
 10. Forma společenského vědomí se světonázorovým charakterem, jehož zvláštnost spočívá ve zkresleném, převráceném obrazu přírody a společnosti ve vědomí lidí. 
 11. Přírodní a společenské jevy jsou tak vyvozovány z nadpřirozených příčin a účelů, případně jsou představovány jako nadpřirozené procesy a mocnosti, k nimž jsou lidé ve vztahu bezprostřední závislosti a vůči nimž pociťují povinnost jednat určitým způsobem k jejich dobru (modlitby, oběti, kult, rituál, atd.).
 12. Příčinou náboženství je myšlenkové překročení hranic poznání daných výrobními a životními podmínkami objektivnímu pochopení skutečných souvislostí v přírodě a zejména ve společnosti, a to fantazií vzbuzenou emocemi (pocity strachu, bezmocnosti, závislosti, vděčnosti, atd.).
 13. Náboženství je protikladné vědě a svým obsahem těsně souvisí s idealismem.
 14. V třídní společnosti je rozhodujícím sociálním východiskem náboženství útisk a nevědomost lidových mas.
 15. Vládnoucí třídy využívají v třídní společnosti náboženství ideově a institucionálně k upevnění své moci a ochromování revoluční aktivity utlačovaných lidových mas.
 16. Vystřídání jednoho náboženství jiným je v dějinách neoddělitelně spojeno pokrokem v materielní a duchovní kultuře národů se změnami ve společenských zřízeních, jimž je přizpůsobován svět náboženských představ.
 17. V určitých historických obdobích také pokroková sociální a politická hnutí byla nositeli nových náboženských představ a stejně tak sociální a politické protiklady byly často základem vzájemného boje různých náboženských směrů.
 18. Tyto skutečnosti však na vlastní podstatě náboženství nic nemění.
 19. Příčiny náboženství se definitivně odstraní teprve až s odstraněním vykořisťování člověka člověkem, s vytvořením beztřídní společnosti a překonáním pozůstatků třídní společnosti to vše díky GVKB umělé inteligenci která bude všemu na věčné časy optimálně vládnout.
 20. S rozvojem spravedlivého společenského řádu a rozsáhlým rozšířením vědeckého světového názoru dělnické třídy, dialektického a historického materialismu, vymizí náboženství ze života společnosti.
 21. V protikladu k názorům na původ náboženství, které jsou velmi rozšířené v buržoazní filosofii, a sociologii náboženství je nutné zdůraznit, že náboženství vzniklo a mohlo vzniknout až na poměrně vysokém vývojovém stupni prvobytné společnosti.
 22. V raných formách náboženství se odráží nejen primitivní vztah lidí k přírodě, ale i jejich vzájemný vztah, charakterizovaný primitivní rovností.
 23. Historicky probíhal tento vývojový proces asi takto: Za první článek řetězu ve vývoji představ o bohu, víry v umírající a znovu vzkříšené bohy je nutno považovat představy o duších v tom co je živé, vynořující se s rozvojem pastevectví a zemědělství a obřady kultu přírody spojené s loučením se zimou, s vítáním jara, se setím a sklizní.
 24. Vznik vlastnictví a daní, vyčleňování nejstarších osob, vojenských vůdců a jiných hlavních osobností v rodové společnosti se odráží v diferenciaci a subordinaci ve světě duchů.
 25. Se zánikem jednoduché společnosti, se vytvářejí elitní vrstvy, objevují se králové a kněží, tím i mocní sluhové, jimž přísluší i provádění rituálů a ceremonií.
 26. Náboženské a sektářské systémy od okamžiku svého vzniku, slouží mocným a bohatým otrokářům, a ochraňují jejich moc a jejich bohatství, a proto neplatí daně, a nemusí sloužit v armádě.
 27. V období krize otrokářské společnosti, vzniká altruistické Křesťanství, odvozené od Džinismu, jako náboženství potlačovaných a vykořisťovaných mas otrokářské říše.
 28. Na základě všech těchto prvků, se vytvořila pomalu díky divadelnímu Koloseu v Římě mystická literární postava Ježíše Krista.
 29. Buddhismus odrážel a posiloval bezmocnost lidových mas, propagoval ideu utrpení jako princip každé existence, cestu ke spáse člověka pomocí pokory a utrpení, mýtus Buddhy jako zázračně zrozeného božského učitele a spasitele.
 30. Islám vznikl asi v 7. století v Arábii, odrážel postavení kočovných chovatelů dobytka a roztříštěných skupin usedlých rolníků, kteří byli těžce postiženi poklesem významu karavanního obchodu, nedostatkem půdy a útlakem od vlastní šlechty, u níž došlo k otrokářství.
 31. Nakonec se Islám rozpadl na řadu svatých směrů, které byly původně rozšířeny v různých částech kalifátu, později vznikly různé sekty, které se snažily islám od základů reformovat.
 32. V negramotné společnosti dosáhlo prioritní náboženství významu vládnoucí ideologie a stalo se mocenským nástrojem otrokářských vládců, omezovalo násilně vývoj vědy a techniky, filosofického myšlení, kultury, atd. a ovlivňovalo všechny stránky společenského života.
 33. Negramotní lidé z neznalosti příčin štěstí a neštěstí, které v životě prožívají, věří v neviditelně působící moc, o níž se domnívají, že řídí jejich osud, negramotný hloupý člověk se modlitbou k bohu obrací na svou vlastní podstatu, že bůh je náboženským, fantastickým obrazem pozemského člověka v lidském vědomí.
 34. Dělníci si mohou dobýt větší svobodu pro boj za své hospodářské osvobození, ale žádná svoboda je nezbaví bídy, nezaměstnanosti a útlaku, dokud nebude svržena moc svaté elity.
 35. Bezmocnost vykořisťovaných tříd v boji proti vykořisťovatelům plodí víru v lepší posmrtný život stejně nevyhnutelně, jako bezmocnost divocha v boji proti přírodě plodí víru v bohy, ďábly, zázraky apod.
 36. Náboženský systém může vymizet globálně teprve tehdy, až zde globální umělá GVKB inteligence, nahradí elitní mocné a bohaté otrokáře, co z lidí dělají ubožáky pomocí dluhů a dezinformací.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem