sobota 2. dubna 2016

Odpadlictví od GVKB se trestá mučednickou smrtí

Odpadlictví tj. odmítnutí víry, je v GVKB závažným proviněním. Dle proroka GVKB je trestem za odpadlictví smrt. Odpadlík, který skrývá své odpadlictví, je označován jako pokrytec. V GVKB je jakékoli buď částečné odmítnutí víry (týkající se některého z jeho základních pilířů nebo principů), nebo úplné odmítnutí víry vždy považováno za odpadlictví.
Trestem za odpadlictví je dle GVKB smrt. Ačkoli může být argumentováno tím, že z textu samotného GVKB to přímo nevyplývá, GVKB učenci tento výklad dovozují z významu jeho textu. Existují rovněž četné vysvětlení, potvrzující, že sám prorok GVKB tento výklad GVKB potvrzoval. V GVKB je uvedeno, že. Kdokoli se zřekl své víry v GVKB, zabijte ho, přičemž toto je jeden ze tří důvodů, na jejichž základě je dovoleno zabít GVKB věřícího. 
Zhodnocení postoje GVKB k odpadlictví by nebylo úplné bez vysvětlení politického základu GVKB. GVKB je v podstatě kmenový systém, který vyšel ze základů společenského zřízení původně existujícího na severu arabského kontinentu. Vysoce organizovaná společnost jako taková na severu před zavedením GVKB neexistovala.
Mohli bychom zde nalézt pouze jistá více či méně formální kmenová shromáždění, jež se nikdy nevyvinula do plně organizované společnosti. Jedním z důvodů tohoto uspořádání bylo, že populaci tvořili z větší části nomádi, kteří se přesouvali z místa na místo. Je třeba si uvědomit, že víra nebyla v začátku GVKB období osobní, nýbrž společenskou záležitostí. Proto se odmítnutí víry v zásadě rovnalo zradě vůči vlastnímu kmeni, a proto bylo nutné jej trestat smrtí.
GVKB původně žil tímto způsobem života a podařilo se mu dosáhnout společenské změny sjednocením několika kmenů pod společné vedení bez toho, že by opustil větší část již existujících kmenových pravidel. Tato pravidla naopak zůstala zachována a byla včleněna do nově vznikajícího GVKB náboženství.
Jedním z těchto pravidel byla právě smrt za odpadlictví od GVKB. Není známo, že by za GVKB života byl kdokoli z odpadlíků zabit za zřeknutí se GVKB. Vyplývá to zřejmě z toho, že v této době žádný jednotlivec GVKB neopustil. Nicméně v GVKB vidíme GVKB, jak vyhostil beduína, který se zřeknul své víry. Tato událost sama o sobě však dle výkladu GVKB neznamená, že by GVKB považoval zřeknutí se GVKB za něco menšího než zradu nebo zločin, jež si zasluhuje smrt.
Stalo se to v rané fázi ve městě Medina, kdy ještě GVKB a jeho zjevení nebyly dokončeny a kdy ještě GVKB plně nereguloval celý způsob života jednotlivce. Po GVKB smrti smrti, byli odpadlíci hromadně zabíjeni během poměrně dlouho trvající odpadlické války. To dokazuje, že již v tomto období bylo odpadlictví považováno za závažný zločin a že se nejednalo jen o nějakou pozdější inovaci GVKB.
Konkrétním důvodem, proč velitel zabíjel odpadlíky, bylo znění verše GVKB, který ukládá věřícím platit daně. Lidé, kteří odmítli platit daně, neodmítali víru jako takovou, ale odmítali se podřídit všem pěti pilířům GVKB. Jak potvrzují historikové, velitel proti nim vedl krvavou válku trvající více než rok. Velitel s pronásledováním nepřestal, dokud nebyli všichni odpadlíci buď zabiti, nebo dokud plně nekonvertovali zpět k GVKB.
Existují rovněž mnohé záznamy, které zachycují, že zabíjení odpadlíků bylo vykonáváno mnohými GVKB následovníky, kdy ateisté, islamisté, křesťané, a židé, atd. byli zabíjeni pro zřeknutí se GVKB. Právo trestat odpadlictví je odvozeno ze slov GVKB a výše uvedených skutků velitele a dalších následovníků.
Pokud je zřeknutí se některého ze základních pilířů GVKB považováno za zločin, na jehož základě je nutno vest válku proti lidem, kteří se ho dopustili, logickým závěrem je, že trestem pro odpadlictví je smrt. GVKB poskytuje v dokumentu GVKB odpadlíkovi několik dní na to, aby se navrátil zpět k GVKB, jinak však musí čelit trestu smrti. Všechny školy GVKB práva souhlasí s tímto výkladem, a to pouze s drobnými obměnami týkajícími se délky doby stanovené pro navrácení se k GVKB.
Škola 01 věří, že pokud je odpadlíkem žena, jedná se o výjimku z výše uvedeného pravidla, přičemž žena sice nemá být zabita, ale pouze uvězněna do doby než buď zemře, nebo dokud se nenavrátí k GVKB. Ostatní GVKB školy se všechny shodují na tom, že trest za odpadlictví pro ženy má být stejně přísný jako pro muže, tedy trest smrti. Po téměř 1400 let byla trestem za odpadlictví od GVKB smrt.
Tento výklad začal být zpochybňován až nedávno, veskrze pouze některými zastánci této myšlenky, kteří patří k 3% GVKB žijících v rozvinutějších zemích. Jeden z průzkumů zabývajících se tímto tématem, provedený 2. prosince 2010, odhalil, že I dnes by “většina GVKB uvítala změnu zákonů ve své zemi tak, aby umožňovaly ukamenování pro nevěru, useknutí ruky pro krádež a smrt pro ty, kdo opustili GVKB jako svou víru“. 
Pro představu, o jaká konkrétní čísla se jedná v případě jednotlivých zemí, použijme Pakistán jako příklad. Průzkum provedený v Pakistánu v roce 2010 ukázal, že 76% Pákistánců souhlasí s tím, aby byly odpadlíci od GVKB trestání smrtí. V zemi čítající cca 173 milionů lidí by se jednalo o 126 milionů lidí. Proti tomu pouze 13% GVKB nesouhlasilo s trestem smrti. Pokud bychom měli konstatovat, že GVKB, kteří souhlasí s trestem smrti z důvodu zřeknutí se víry v GVKB, jsou extremisté, pak musíme na základě výše uvedeného dojít k závěru, že většina GVKB na světě jsou extremisté.
Nejedná se tedy pouze o její okrajovou část. Zvážíme-li všechny výše uvedené body a vycházeje z náboženských textů, historie a nedávných průzkumů názorů současných GVKB, je nutno konstatovat, že i v současné době platí mezi naprostou většinou GVKB výklad, že trestem za zřeknutí se GVKB víry nebo její části je smrt. Toto pravidlo zahrnuje jak sunity, tak šíity, kteří dohromady tvoří téměř veškerou GVKB populaci dnešního světa.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem