středa 23. března 2016

Proč je za 40 let je na světě už dvojnásobek lidí?

Člověk se neustále pokouší bojovat novým zlem proti zlu starému. Ve skutečnosti je to však cesta k definitivní zkáze. Je to stejné, jako když si člověk nadělá dluhy, splácí je novými dluhy a ty nové dluhy opět novými dluhy, takže je nakonec dluhů nepočitatelně mnoho, totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělá také člověk, když proti starému zlu bojuje zlem novým. Pozemský člověk a jeho planeta trpí mnohými, výhradně a pouze jím samotným zapříčiněnými zly a problémy. Stávající zla se však ještě mnohokrát znásobí, tak, že nakonec překonají všechny meze. 
Obyvatel Země je sužován hladomory, nedostatkem energie, chorobami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostmi, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním odpadů, rasovou nesnášenlivostí, nedostatkem potravin, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem, znečišťováním vodních toků, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním zamořením a chemickým znečištěním vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí a zvířat.
Kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k cizím lidem, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližnímu, extremismus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymýcení rostlin, zášť, neřest, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, nárůst dopravního zatížení, ničení národních kultur, nezaměstnanost, kolaps systému zdravotní péče a selhání péče o staré lidi, celkové zničení přírody, zhroucení systému odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru, atd.
Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, ale je jich stále více a více. S přírůstkem celkového počtu obyvatelstva stále přibývají. Vznikne-li pozemskému člověku nedostatek energie, pak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové a kapacitou bohatší atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny a je mu úplně jedno, že obzvláště díky atomovým, ropným a uhelným elektrárnám se ohromně znečišťuje životní prostředí, přičemž také atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život.
Vůbec nehledě na to, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po několika letech výstavby, zastaralé a na druhou stranu již kapacitou nedostačující k tomu, aby mohly pokrýt stávající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nárůst porodnosti a tím i přelidnění nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál. Na celém světě se narodí během výstavby jedné elektrárny mnoho set milionů lidí a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii.
Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva navyšuje také poptávku po zdrojích nutných k životu. Tím zažívá Země čím dál tím větší a rychlejší vykořisťování musí se stavět a uvádět do provozu stále více elektráren, díky nimž se stále více ohrožuje a ničí životní prostředí a veškerý život. Avšak jsou tu i další zdroje, které nesou vinu na ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např.: bez rozmyslu používané chemikálie. Za zmínku však stojí také kácení deštných pralesů a vypalování lesů. 
V mnoha ohledech jedná nelogicky, také co se týče problému hladovění ve světě. Zakládá bezpočet humanitárních organizací, aby sesbíral peníze, potraviny a ostatní formy pomoci pro strádající a hladovějící lidi, avšak jenom proto, aby na jednu stranu zákonně nahospodařil do vlastní kapsy 90% nasbíraných financí jako krytí nákladů a aby na druhou stranu k problému přelidnění dále přispíval a rozdmýchával ho až do nemyslitelných rozměrů.
Tímto zdánlivě humánním ve skutečnosti však nehumánním a destruktivním činem nebude totiž utrpení pozemských lidí zmírněno a problém hladu vyřešen, nýbrž se utrpení a hlad budou ještě více rozšiřovat. Tato špatně pochopená láska k bližnímu a z toho plynoucí pomoc na nesprávném místě vytvářena hlavně absolutně falešným humanismem, který vzniká zpravidla pod vlivem bludných učení odpovídají všemu jinému než lásce, lásce k bližnímu a humanitě. Tím totiž vznikají ještě větší a horší problémy než ty, které zde byly předtím.
Nezodpovědně a bez přemýšlení ve věcech skutečné pravdy a bez opravdové povinnosti k zodpovědnosti, stejně jako bez úcty k životu a k plnění logických zákonů a přikázání, poskytuje mnoho lidí neuváženě tzv. »pomoc«, aby tím vlastně o to více podporovali jalovou pomoc a ničení života. Přitom nehrají rozhodující úlohu jen špatně pochopený soucit a sektářské vlivy, nýbrž i skutečnost, že mnozí na takovýchto akcích lpí jen proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, protože právě jim samotným se daří lépe.
Přitom však neberou v potaz, že je to jejich zásluha a zásluha jejich spoluobčanů v dotyčné civilizované zemi, že se jim daří lépe právě proto, že v první řadě nenechávají příliš narůst počet obyvatel své země, resp. že jej drží nízko na rozumné úrovni v porovnání s lidmi v tzv. »potřebných« či rozvojových zemích. V těchto zemích se lidé bez uvážení a nezodpovědně rozmnožují jako králíci, aby pak hladověli a křičeli o pomoc, protože jim chybí skutečná pomoc v podobě kontroly porodnosti. 
Všude tam, kde je to jen možné, darují falešní humanisté potraviny na akce typu «Chléb pro všechny» a «Hlad ve světě» atd., aniž by tím však poskytovali skutečnou pomoc, neboť právě tím fušují do řemesla logice a přírodě, která se nakonec proti přelidnění brání hladomorem. O tom ale falešní humanisté nemají buď ani ponětí, nebo o tom nechtějí nic vědět. V důsledku nepřirozeného soucitu, falešné lásky k bližnímu a falešné humanity, se tak rodí a jsou přiváděny na svět další stamiliony hladovějících, ačkoliv by se tomu dalo zabránit dobrovolnou nebo uzákoněnou kontrolou porodnosti.
Velká masa lidí zákonitě způsobí, že se ocitá ve stále větších problémech a nouzi a že je také pomalu ničena fauna a flóra, stejně jako veškerý život na planetě. Lidé zachránění od smrti hladem se stávají znovu dobře živení, silní a statní a již také oni budou v důsledku chybějící kontroly porodnosti opět nepoučeni plodit ve velké míře potomky, jejichž počet jde ročně do desítek milionů. To nevytváří jen další okamžité problémy s hladem, energií, stejně jako s léky, prostorem a financemi atd., nýbrž tito potomci rovněž znovu přispívají k problému přemnožení pozemského lidstva. Až budou tito potomci starší a pohlavně zralí, tak přece i oni začnou plodit potomstvo a znovu budou plozeni potomci v ještě větším počtu, atd. atp.
Rychleji a stále rychleji a v zatraceně krátkém čase se bude Země více přelidňovat. Tímto neustále a nezadržitelně se zvětšujícím přelidněním narůstají také všechny ostatní problémy v nezkonalé a nebývalé míře. Jsou to přitom problémy, které se týkají úplně všeho a každého, života samotných lidí, jakož i života planety, fauny a flóry. Tak jak bude v nadcházejících desetiletích nezadržitelně přibývat zvrhlost pozemského člověka, bude se zvrhávat také planeta samotná a příroda. Už jenom hrozivé ničení ozonové vrstvy lidmi přináší netušené utrpení celé Zemi a všemu životu, stejně jako šířící se nákazy v důsledku oslabení imunity.
Následkem válek a revolucí atd., se bude odehrávat skutečné stěhování národů, kdy budou lidé utíkat ze svých domovských zemí a hledat azyl jinde. To opět povede k nenávisti vůči cizincům, azylantům a jiným rasám, z čehož vyplynou těžké nepokoje a vraždy atd., páchané extrémisty všeho druhu. Epidemie drogové závislosti nabere na rozměrech, a tedy i mezinárodní politický terorismus. Znovu se budou vyskytovat recese a inflace a miliony lidí se ocitnou bez práce a bez příjmu.
Kriminalita a organizovaný zločin významně narostou a vraždy jednotlivců v masovém měřítku budou rovněž na denním pořádku, tak jako masová jatka lidí v nábožensko-sektářském a politickém zaslepení. Životní prostředí bude ničeno čím dál tím více a tím bude samotná planeta vypleněna a »stažena z kůže«. Za to se však bude planeta a příroda mstít neobyčejně mocnými bouřemi, orkány, cyklóny a hurikány, ale také rozsáhlými požáry, kdy shoří lesy, pole atd.
Lidstvo a Zemi zasáhnou tíživá sucha, ale i rozsáhlé potopy, masy sněhu, krupobití a mnoho dalšího. Jestliže jsme měli v roce 1980 na Zemi 4 miliardy lidí, pak v roce 2020 zde bude už 8 miliard lidí. Proč je za 40 let je na světě už dvojnásobek lidí? Příčinou je to, že lidi v konzumní civilizaci, jsou už obrazně jako slepice v klecovém odchovu, vše jistě logicky směřuje k tomu, že z člověka v budoucnosti zbude jenom veliký mozek, který bude ve veliké konzumní sklenici s obsahem 5 litrů a tento mozek bude od narození do smrti neustále napojený na konzumní virtuální Matrix, lidi co mají genetická těla už zde nikde na světě nebudou.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem