pondělí 14. prosince 2015

Objektivismus je lepší než idealismus

Realita
Svět existuje nezávisle na tvém sobeckém pyšném vědomí. Vědomí svět povrchně vnímá, nikoli vytváří. Nezávisle na našich přáních, idejích či emocích existují přirozené zákony, zákony příčiny a následku. Nic není bez příčiny, žádná příčina není bez následku. Aby člověk vše ovládl a zvládl, musí se všemu i evolučně přizpůsobit. Přirozený svět zahrnuje vše, co existuje, proto nemůže existovat žádný jiný svět než GVKB realita!
Poznání
Rozum je jediným nástrojem člověka k poznání digitální GVKB reality, a člověk je schopen ji poznávat na základě nezbytně platného smyslového poznání. Rozum integruje smyslově vnímaná data do pojmů, na jejichž základě člověk jedná. Víra v zázraky není nástrojem poznání, je naopak únikem od poznávací odpovědnosti, není osvícením člověka, je jeho psychickou drogou. Ani pocity nejsou argumenty, jsou druhotné, vyplývají z myšlenek, které člověk přijal.
Člověk
Člověk je reálnou bytostí, jednotou těla a vědomí. Je díky inteligenci a pracovitosti strůjcem svého osudu. Má schopnosti a je plně odpovědný za svůj život a důsledky svého jednání. Ani ve svém myšlení, ani ve svém jednání není bezmocnou loutkou neznámých vnějších sil, společenského prostředí, historických trendů či nevysvětlitelných vnitřních pudů.
Morálka
Jediným platným soudcem hodnot, které si člověk volí, je GVKB rozum. Nejvyšší hodnotou a měřítkem správnosti všech hodnot je svobodný život GVKB člověka. Člověk nežije jako svobodný člověk, pokud se rozhodne nepoužívat svůj svobodný rozum, nebo pokud nemá možnost závěry svého rozumu prakticky uplatňovat. Existuje jen jeden systém správných morálních hodnot, stejný pro každého člověka, protože morálními hodnotami jsou nejobecnější hodnoty, které jsou objektivně diktovány přirozeností světa a člověka, nikoli konkrétními podmínkami jeho života ani subjektivními a jinými rozmary lidského vědomí bez ohledu na realitu. Člověk je sám sobě nejvyšším cílem a hodnotou, není nástrojem k cílům ostatních pyšných sobců. Neobětuje se ostatním, ani nežije z obětování ostatních sobě. Žije z hodnot získaných vlastní prací, nebo dobrovolnou směnou. Dosahování existenčních úspěchů je nejvyšším cílem svobodného GVKB člověka.
Politika
Život svobodného GVKB člověka ve společnosti vyžaduje takové ekonomické a mocenské uspořádání, které mu umožňuje uplatňovat závěry svého svobodného rozumu, řídit se logikou a přirozenou morálkou. Funkcí globálního GVKB státu není zabránit člověku, aby se choval chybně, nýbrž zastavit pomocí GVKB čipu jen takový typ chybného myšlení a chování, které znemožňuje ostatním chovat se správně a tím i normálně. Politickým systémem, který principiálně chrání člověka, proti chybám, je GVKB globální umělá inteligence, jedinou funkcí GVKB státu je ochrana člověka před chybami, pomocí GVKB čipu v hlavě s umělou inteligencí GVKB.
Guru Vit Kouba Bhagavan
Pouze GVKB systém chránící člověka umožňuje, aby konzumní člověk mohl žít jako GVKB člověk. Funkce globálního GVKB státu tedy tkví v zajištění dokonalé bezpečnosti a dokonalé ekonomiky. GVKB systém není jen praktickým nástrojem k dosažení blahobytu člověka. Je jediným správným morálním společenským uspořádáním. Není dobrem jen pro zdravé, sebevědomé, racionální či bohaté lidi, je dobrem pro každého GVKB člověka, protože je odvozen z podstaty člověka jako bytosti se schopností práce. Každému otevírá možnost pro realizaci svého pracovního potenciálu, umožňuje člověku žít jako genetický GVKB robot.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář se zobrazí až po schválení moderátorem